Tourist Info - Ohrid

Градот Охрид, на брегот на хомонимното езеро во Северна Македонија, е една од најстарите населби во Европа, датирана од бронзеното време. Остатоците од наколните живеалишта од праисторијата и од античкиот град Лихнидос, бројните византиски цркви со исклучителна уметност и добро сочуваните градби од османлиската ера, се интегрирани во пејзаж со извонредна еколошка вредност. Изграден главно помеѓу 7 и 19 век, тој има најстар словенски манастир (Свети Пантелејмон), бидејќи словенската култура се шири од Охрид во другите делови на Европа. Поради градското ѕидарско наследство, традиционалното локално влијание на Охрид може да се забележи во неговата добро зачувана доцно-османлиска урбана станбена архитектура (18 и 19 век), во центарот на стариот град (Варош), во подножјето на Самуиловата тврдина.

 

Најзначајни цркви се Свети Климент и Свети Пантелејмон, Света Богородица Перивлепта, Света Софија, Големите Свети Исцелители, Свети Константин и Елена, Малиот Свети Климент, Болничките цркви Свети Никола и Света Богородица, Св. Никола Геракомија и Свети Јован Богослов – Канео. Конвергенцијата на добро зачуваните природни вредности со квалитетот и разновидноста на неговото културно, материјално и духовно наследство, го прави овој регион навистина уникатен.

KP15621/3 | CHURCH ST.KONSTANTIN & ELENA | KLIMENTOV UNIVERZITET 11

KP 16275/1 | HOUSE OF PASKO CHAULE | ST TSAR SAMOIL 40

KP 15621/1 | HOLY MOTHER OF GOD PERIBLEPTOS | ST KLIMENTOV UNIVERZITET BB

KP 16231/1 | HOUSE OF JONCE STRUZAN | ST TSAR SAMOIL 30

KP15249 KP15250 KP15241/1 KP15240/2 | HOUSE OF TALEVI | ST 11 OKTOMVRI BR 14

KP16376 | ST.JOVAN BOGOSLOV KANEO | KOCHO RACIN 37

KP16030/1 | ST.SOPHIA CHURCH | TSAR SAMOIL

KP 15799 | TSITADELA (OHRIDSKO KALE / GORNI SARAJ)

KP16260/1 | THE HOUSE OF ROBEVCI | TSAR SAMOIL 62

KP 15827/2 | ARCHEOLOGICAL SITE “PLAOSHNIK” | STR KUZMAN KAPIDAN