About IRC HERMeS

Се тврди дека богатата резерва на културни добра во Грција, Албанија и С. Македонија има голем потенцијал во поттикнување на одржливиот развој, преку создавање и промовирање на уникатен заеднички културен идентитет. Во сите овие области се наоѓаат бројни места класифицирани како „природни и културни“ локалитети на Светско Наследство, кои се поврзани со нивните заеднички историски карактеристики, но и со заедничките предизвици. Состојбата на многу од тие места со глобално значење е лоша и дополнително се влошува, додека тие се соочуваат со бројни проблеми со пристапноста. Понатаму, лошото означување и зачувување на локалитетите оставаат ограничени можности за валоризација, што би го подобрило нивниот потенцијал за создавање одржливи економии околу нив.

Историските градби на Крф и Самос (Грција), Ѓирокастро (Албанија) и Охрид (С. Македонија) претрпеа огромна штета, поради напуштање, интервенции и / или незаинтересираност. Многу од овие градби се во опасност од уривање и не се достапни. Во исто време, регионалните власти, жителите и посетителите немаат пристап до информации во врска со историјата, состојбата и вредноста на архитектонското наследство. Целта на овој предлог е развој на заедничка стратешка платформа за управување со градежниот фонд на населените места / региони со цел да се поддржи зачувувањето, заштитата и презентацијата на нивното културно наследство. За да се постигне оваа цел, ќе се искористи постојното искуство стекнато со имплементација на системот за управување со наследството (HER.MeS). HERMeS е признат, во Европа и на меѓународно ниво, за својата иновација, освојувајќи ја престижната европска награда за културно наследство, наградата Европа Ностра, во 2015 година.

За развојот на платформата, историските градби и спомениците ќе бидат проценети и дигитализирани. По овој процес, ќе се примени алатка за донесување одлуки (алгоритам) со цел да се даде приоритет на интервенциите и ќе произведе заеднички извештаи за вклучените органи. Системот ќе работи на унифицирана платформа за сите земји која се однесува на нивните најважни градби со историско наследство, со цел да се развие врска помеѓу овие градби и да се најдат заеднички карактеристики на нивното културно наследство, физиономија и патологија. Податоците за системот ќе бидат отворени (без авторски права), достапни за јавноста на два јазика (локален и англиски). Целта е да се обезбедат информации, поддршка, трансфер на знаење и подигнување на свеста на граѓаните. Историските згради ќе добијат индивидуално обележување со цел да ги информираат посетителите за проектот и градбата. Ќе се развие специјализиран дигитален туристички водич за историските згради, така што посетителите ќе можат да учат за архитектонското наследство и да бидат информирани за заедничките карактеристики на сите историски градби. Конечно, ќе се развие едукативен портал преку Интернет кој ќе ги поддржува наставниците од сите региони да користат алатки за дигитално наследство на час.

Главните цели на проектот се:

1. Развој на заеднички иновативен дигитален систем за управување, заштита и унапредување на културното наследство за земјите учеснички, со пилот-имплементација за населбите Крф, Самос, Ѓирокастро и Охрид. 

2. Подобрување на капацитетот на секоја населба за промовирање и повторна употреба на нејзините извонредни згради.

3. Идентификување и промоција на заедничкото културно архитектонско наследство на Грција, Албанија, С. Македонија.

4. Состав на заеднички план на локално и прекугранично ниво – за алтернативен тематски туризам во однос на човековата околина (архитектонски туризам, туризам за училишта).

5. Подигање на свеста на граѓаните околу прашањата за заштита и реставрација на културното наследство.

6. Развој на едукативни алатки за наставници и ученици со цел да се подобрат курсевите за културно наследство.

 

Партнери на проектот

Целосно име

Кратенка

Земја

Кипарски универзитет за технологија

CUT

Кипар

Атина – Центар за истражување и иновации во информатички, комуникациски и технологии на знаење

ATHENA RC

Грција

Општина Самос

ОС

Грција

Општина Крф

ОК

Грција

Општина Gjирокастер

ОЃ

Албанија

Општина Охрид

ОО

С. Македонија

Елиники Етаирија – Друштво за животна средина и култура

ELET

Грција