Меѓурегионален Електронски систем за управување со културно наследства (IRC-HERMES)

Проектот IRC-HERMES, како дел од програмата Interreg Balkan-Mediterranean Programme, има за цел развој на стратешка платформа за управување со градежните фондови на населените места / региони, за поддршка на зачувувањето, заштитата и презентацијата на нивното културно наследство. За развој на платформата, историските градби и споменици ќе бидат проценети и дигитализирани. По овој процес, ќе се примени алатка за донесување одлуки (алгоритам) за да се дадат приоритет на интервенциите и ќе произведе заеднички извештаи за вклучените органи.

Признание

Проектот IRC-HERMES е кофинансиран од Европската унија и Националните фондови на земјите учеснички во рамките на програмата за соработка INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Договор за субвенции бр. BMP1 / 2.1 / 2321/2018.