Events

This post is also available in: Albanian (Albanian)

 • Mon
  20
  Jan
  2020
  Ohrit

  Qyteti i Ohrit, si një sit "Natyror dhe Kulturor" i Trashëgimisë Botërore , është njëri prej katër qyteteve që po implementon një sistem dixhital për administrimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si pjesë e projektit IRC-HERMES (programi Interreg Balkan-Mediterranean).
  Për ndërtimin e platformës, ndërtesat historike dhe monumentet në Ohër u vlerësuan dhe u dixhitalizuan. Në një periudhë dy mujore 20.11.2019 - 20.01.2020, ekipi ynë i Arkitektëve ishte në terren duke regjistruar ndërtesat dhe monumentet historike në Ohër.

  130 ndërtesa historike, përfshirë llojet e ndërtesave rezidenciale, tregtare dhe fetare, u përfshinë në aplikacionin e regjistrimit. Puna në terren përfshiu vëzhgimin vizual të ndërtesave, fotografimin e elementeve arkitektonikë dhe strukturorë dhe çështjet e patologjisë së ndërtesave.

  [read more…]

 • Ohrid

  The City of Ohrid, as a "Natural and Cultural" World Heritage Site, is one of the four cities that is implementing a digital system for managing, protecting and promoting Cultural Heritage, as part of the IRC-HERMES project(Interreg Balkan-Mediterranean Programme).
  For the development of the platform, the historic buildings and monuments in Ohrid were assessed and digitized. In a period of two months 20.11.2019 - 20.01.2020, our team of Architects were out on the streets registering the historic buildings and monuments in Ohrid.

  130 historic buildings, including residential, commercial and sacral types of buildings, were stock in the registering application. The fieldwork included visual observation of the buildings, as well as taking photographs of the architectural and structural elements and the pathology issues of the buildings.

  [read more…]