Events

This post is also available in: Albanian (Albanian)

 • Mon
  20
  Jan
  2020
  Ohrit

  Qyteti i Ohrit, si një sit "Natyror dhe Kulturor" i Trashëgimisë Botërore , është njëri prej katër qyteteve që po implementon një sistem dixhital për administrimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si pjesë e projektit IRC-HERMES (programi Interreg Balkan-Mediterranean).
  Për ndërtimin e platformës, ndërtesat historike dhe monumentet në Ohër u vlerësuan dhe u dixhitalizuan. Në një periudhë dy mujore 20.11.2019 - 20.01.2020, ekipi ynë i Arkitektëve ishte në terren duke regjistruar ndërtesat dhe monumentet historike në Ohër.

  130 ndërtesa historike, përfshirë llojet e ndërtesave rezidenciale, tregtare dhe fetare, u përfshinë në aplikacionin e regjistrimit. Puna në terren përfshiu vëzhgimin vizual të ndërtesave, fotografimin e elementeve arkitektonikë dhe strukturorë dhe çështjet e patologjisë së ndërtesave.

  [read more…]

 • Ohrid

  The City of Ohrid, as a "Natural and Cultural" World Heritage Site, is one of the four cities that is implementing a digital system for managing, protecting and promoting Cultural Heritage, as part of the IRC-HERMES project(Interreg Balkan-Mediterranean Programme).
  For the development of the platform, the historic buildings and monuments in Ohrid were assessed and digitized. In a period of two months 20.11.2019 - 20.01.2020, our team of Architects were out on the streets registering the historic buildings and monuments in Ohrid.

  130 historic buildings, including residential, commercial and sacral types of buildings, were stock in the registering application. The fieldwork included visual observation of the buildings, as well as taking photographs of the architectural and structural elements and the pathology issues of the buildings.

  [read more…]

 • Tue
  24
  Dec
  2019

  Deklaratat e Antonio Baleski, Dr. Pavlos Chatzigrigoriou dhe Dekanit të Fakultetit të Turizmit në Ohër dhe Kryetarit të Bashkisë së Ohrit gjatë ditës informative dhe Punëtorisë në Ohër.

  Shikoni videon duke klikuar linkun e mëposhtme: https://tvm.mk/video/categ/33-dnevnik/2462-tvm-dnevnik-16-08-2019

 • The statements of Antonio Baleski,  Dr. Pavlos Chatzigrigoriou and the Dean of the Faculty of Tourism in Ohrid and Mayor of Ohrid during the informational day and Workshop in Ohrid.

  Watch the video at the following link: https://tvm.mk/video/category/33-dnevnik/2462-tvm-dnevnik-16-08-2019

 • Fri
  16
  Aug
  2019
  Ohrit

  Dixhitalizimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të Ohrit është qëllimi i Projektit "Menaxhimi Ndër-Rajonal i Trashëgimisë Kulturore, E-Sistemet" - IRC-CERMES i implementuar nga Bashkia e Ohrit në partneritet me Universitetin e Teknologjisë të Qipros, Qendra e Kërkimit dhe Inovacionit të komunikimit dhe teknologjive nga Athina, bashkia e Samos dhe Korfuzit nga pala Greke, "ELET" nga Greqia dhe bashkia e Gjirokastrës nga Shqipëria.

  [read more…]

 • Ohrid

  Digitization and promotion of Ohrid's cultural heritage is the goal of the "Interregional Cultural Heritage Management, E-Systems" Project - IRC-CERMES implemented by the Municipality of Ohrid in partnership with the Cyprus University of Technology, Research and Innovation Center communications and technologies from Athens, the municipalities of Samos and Corfu from Greece, "ELET" from Greece and the municipality of Gjirokastra from Albania.

  [read more…]

 • Mon
  22
  Oct
  2018
  10:00 amLeventis Gallery, Nicosia, Cyprus

  Cyprus University of Technology organizes a one-day Workshop on innovative use of ICT (Information Communication and Technology) on preserving, protecting and promoting Cultural Heritage in Historic Cities. The Workshop will take place in Nicosia at 22nd of October  2018 (Monday) between 10:30 and 16:30, in Leventis Gallery. The workshop is divided in two parts: first part (10:30 to 13:30) will include scientific presentations to the participants under the theme of ICT & Cultural Heritage, focusing on specific thematic areas. The second part (14:30 to 16:30) is a hands-on workshop where all the participants will be engaged in a decision-making tool for historic cities.
  The Workshop is part of project IRC-HERMES, funded by Interreg Balkan- Mediterranean.

  More details click here

  Registrations

 • 10:00 amLeventis Gallery, Nicosia, Cyprus

  Universiteti i Teknologjisë në Qipro organizon një Workshop një-ditor për përdorimin inovativ të TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) për ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në qytete historike. Punëtoria do të zhvillohet në Nikozi në 22 Tetor 2018 (e hënë) nga ora 10:30 deri në orën 16:30, në Galerinë Leventis. Punëtoria është e ndarë në dy pjesë: pjesa e parë (10:30 deri në 13:30) do të përfshijë prezantime shkencore për pjesëmarrësit nën temën e TIK & Trashëgimisë Kulturore, duke u përqëndruar në fusha të veçanta tematike. Pjesa e dytë (nga 14:30 deri në 16:30) është një punëtori praktike, ku të gjithë pjesëmarrësit do të angazhohen në një mjet vendimmarrës për qytetet historike.
  Punëtoria është pjesë e projektit IRC-HERMES, i financuar nga Interreg Balkan - Mediterranean.

  Për më tepër detaje kliko këtu

  Regjistrim

 • Fri
  09
  Mar
  2018
  9:00 amCyprus University of Technology

  The kick-off meeting of InterRegional Cultural HERitage Management E-System (IRC-HERMES) project was held on March 9, 2018 in Cyprus University of Technology. The IRC-HERMES consortium consists of 7 partners, 4 from Greece (ATHENA Research Center, Municipality of Samos, Municipality of Corfu, and ELLINIKI ETAIRIA), 1 from Albania (Municipality of Gjirokaster), 1 from FYROM (Municipality of Ohrid) and 1 from Cyprus (Cyprus University of Technology), which is the coordinating partner. IRC-HERMES has been co-funded by the European Union (European Regional Development Fund and the Instrument for Pre-Accession Assistance fund) and National Funds of the participating countries under the INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 cooperation programme.

  The aim of the project is the development of a common strategic management platform for the building stock of settlements/regions to support the salvation, protection and presentation of their Cultural Heritage.

  [read more…]